Adborth

Mae’r Dref Werdd wedi ein helpu ni drwy newid y bylbiau golau ac ‘rydw i wedi mynd a bagiau cegin bach i bobl anabl o’r siop. Er nad ydyn yn defnyddio llawer ar y siop, ‘rydw i’n meddwl y byddem yn ei ddefnyddio mwy yn y dyfodol. – Caroline

Fy mhrif ddiddordeb yw glendid dyfrdoedd yr ardal o safbwynt ecolegol, ag oherwydd yr hyn sydd wedi ei gyflawni’n barod, drwy reoli rhywiogaethau ymledol fel llysiau’r dial a rhododendrons, gallaf gysgu’r nos yn dawelach fy neddwl. – Mel

Mae’r Dref Werdd wedi fy helpu yn bersonol trwy arbed arian hefo trydan ayyb. Dwi yn cael ‘smart meter’ wythnos nesaf! Hefyd mae wedi gwneud i mi sylweddoli fod angen rhoi’r trydan i ffwrdd gyda’r nos a gwario llai o amser yn cael cawod. Dwi hefyd yn aros i rywun gysylltu gyda fi i gael biomass boiler am fy mod ar nwy LPG sydd yn ddrud… Mae’r Dref Werdd wedi mynychu grŵp rhieni yng Nghaban Bach nifer o weithiau i roi gwybodaeth iddynt ar sut i arbed arian, ac i’w helpu nhw i lenwi ffurflen Warm Home Discount. Mae Barnados yn ddiolchgar iawn o’r cymorth rydym wedi ei gael ganddynt. Mae’r mab yn edrych ymlaen yn fawr i’r sesiwn yn y skate park dechrau’r flwyddyn. Diolch yn fawr am yr holl gefnogaeth. – Iona

Rwy’n mwynhau gwirfoddoli hefo’r Dref Werdd oherwydd rwy’n dysgu mwy am yr amgylchedd. Rwyf hefyd wedi dysgu ‘transferable skills’ a fydd yn fy helpu hefo swyddi yn y dyfodol. Rwy’n hynod o falch fy mod wedi dysgu sgiliau traddodiadol fel defnyddio pladur. Rwy’n llawer mwy ystyrlon o beth rwy’n gallu ailgylchu ers dod i gysylltiad hefo’r Dref Werdd. Rwyf hefyd wedi arbed ynni ac arian wrth gymeryd rhan yn y gyfnewidfa bylbiau. – Ruth

Mae’r Dref Werdd wedi helpu fi i wybod ei bod yn werth siopa o gwmpas am bris trydan a gwres, ac wedi helpu gyda faint o ddŵr gallai arbed drwy dorri lawr ar amser cawod.- Michelle

Wnaeth Y Dref Werdd fy helpu gyda’r ochr gyfrifiadurol o wneud cais am y Warm Home Discount. Mae’r bylbiau ynni isel yn ‘helpful’ iawn hefyd. – Robert

Cawsom gyflwyniad da iawn gan Meilyr ar wastraff bwyd yn Merched y Wawr. Y wybodaeth wedi bod o fudd mawr i mi. Mae’r gwasanaeth cyfnewid bylbiau yn dda iawn a’r siop mewn lle addas i bobl y dref. – Ellen

Mae’r Dref Werdd wedi ein helpu ar edrych sut i arbed ynni yn y gweithle. Braf medru gweithio hefo cwmni lleol gyda gweithiwyr cyfeillgar sydd bob amser yn barod i helpu. Rydym wedi cael budd mawr o’r gwasanaeth cyfnewid bylbiau. – Caryl

Mae’n dda cael siarad wyneb yn wyneb am broblemau cymhesu’r tŷ yn y gaeaf a gwybod fod cyngor ar gael i allu trafod y problemau sydd yn codi i bobl cyffredin lleol. – Ceinwen

Rydw i wedi derbyn tomen o gymorth gan Y Dref Werdd, fel bylbiau, ffoil a help i wneud y Warm Home Discount. Dwi’n gwerthfawrogi yr holl gymorth. Dwi hefyd wedi gwirfoddoli ac wedi mwynhau fy amser yn gwneud hynny. – Tom

Mae’n bleser cael helpu allan gyda thorri rhododendron ac er ei fod yn waith caled yn gorfforol, rwyf yn ei fwynhau. –

Wel, sut gallaf ddechrau? Y Dref Werdd oedd y pobl cyntaf i mi fynd i weld pan roeddwn eisiau cychwyn busnes fy hun. Mi rhoddodd nhw fi ar ben ffordd gyda beth i wneud a cefnogi fi o’r dechrau. Dwi ddim yn siwr at bwy byswn wedi mynd oni bai fod y Dref Werdd yn Blaenau. Maen’t yn ran mawr o’r gymuned ac yn helpu llawer iawn o bobl mewn gwahanol ffyrdd. Mae’n hawdd i alw fewn i’w gweld ac wastad yna i helpu. Byddai cymuned Blaenau ar goll hebddynt. – Debbie

Mae’r Dref Werdd wedi fy ngwneud yn fwy ymwybodol o wahanol argymhellion ynglŷn a thrydan a beth sydd ar gael gan gwmniau sydd yn helpu i safio ynni a chael tai fwy cynnes ac effeithlon, y cynllun bylbiau trydan sydd yn parhau am gyfnod o flynyddoedd ac yn safio ynni – hyn i gyd o fantais i bobl sydd mewn sefyllfa o golli gwaith. Maen’t yn helpu hefo gwahanol gynlluniau i wella yr amgylchedd o gwmpas Blaenau hefyd.” – Gwenan

Os hoffech chi adael adborth i ni, gallwch ddefnyddio’r ffurflen isod neu cysylltwch â ni.

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer