Mannau Gwyrdd Cymunedol

Man Gwyrdd Cymunedol Hafan Deg, Tanygrisiau

Mewn partneriaeth gyda Grŵp Cynefin a Chartrefi Cymunedol Gwynedd, rydym yn datblygu darn o dir bychan o fewn stad dai Hafan Deg. Bwriad y prosiect yma yw creu ardal ar gyfer y tenantiaid i fwynhau. Byddwn yn creu gofod iddynt allu cymdeithasu gyda thenantiaid eraill drwy osod dwy fainc picnic yno, adeiladu gwlâu ar gyfer tyfu llysiau, plannu perllan fechan o goed afalau a gwrychoedd i fynd o amgylch y ffens newydd sydd wedi’i osod eisoes.

Y ffens a’r giat newydd ar y safle

Rydym yn gobeithio bydd y gwaith yn annog trigolion i ddefnyddio’r man gwyrdd a chymryd balchder yn eu cymuned ac i wneud defnydd o ddarn o dir sydd wedi bod yn segur ers rhai blynyddoedd ac wedi denu ychydig o broblemau gwrth cymdeithasol megis baw cwn hefyd. Ein gobaith yw bydd y broblem yma yn dod i ben wrth i’r safle gael ei ddatblygu ac i’w wneud yn ofod diogel i blant allu chwarae a theuluoedd i allu mwynhau, a hefyd codi ymwybyddiaeth pobl o’r pwysigrwydd o ofalu am ofod fel y safle yma o fewn eu cymuned. Mae croeso mawr i unrhyw un wirfoddoli eu hamser gyda’r gwaith a gallwch wneud hynny drwy gysylltu gyda’r tîm.

Rydan yn obeithiol o gael y safle ar agor erbyn misoedd yr Haf yn 2017!

Os hoffech mwy o wybodaeth am y prosiect yma, cysylltwch gydag ein Swyddog Cyswllt, Non Roberts – .

Gardd Bywyd Gwyllt Cymunedol

Y safle nesaf i ni ddatblygu yw gardd ar gyfer bywyd gwyllt a fydd yn agored i’r gymuned sydd wedi’i leoli ger y safle rhandiroedd ar gyrion y dref.

Y grifft llyffant cyntaf o 2017 yn y gardd bywyd gwyllt.

Mewn cydweithrediad a Chymdeithas Rhandiroedd Bro Ffestiniog, y bwriad yw creu ardal gymunedol gall cael ei ddefnyddio i drigolion fynd am dro ac i fwynhau’r cyfoeth o fywyd gwyllt sydd yn ei ddefnyddio yn ogystal â safle i gynnal gweithgareddau a hyfforddiant.

Rydan wedi bod yn llwyddiannus, gyda’r Gymdeithas Rhandiroedd, i dderbyn grant gan gronfa CIST Gwynedd i greu llwybr sydd yn addas i gadeiriau olwyn a phramiau gyda gofod i osod mainc picnic ar y diwedd, a bydd y gofod yno yn edrych dros y pwll ddŵr sydd yno a fydd yn hafan i bryfaid, llyffantod a nifer o blanhigion brodorol yr ardal gyda’r coed sydd yn amgylchu’r ardd yn le i bob math o adar wneud eu cartrefi dros y Gwanwyn a’r Haf.

Mae cwrs deuddydd o sut i ddefnyddio pladur wrthi yn cael ei drefnu yn y misoedd nesaf, yn ogystal â gweithgareddau fel plannu perllan o goed ffrwythau, rheoli’r Rhododendron a chreu ardal ar gyfer sesiynau awyr agored i blant ac oedolion.

Os hoffech chi wybod mwy neu gymryd rhan yn y datblygiadau neu’r hyfforddiant, cysylltwch gyda’r Rheolwr Prosiect, Gwydion ap Wynn – gwydion@drefwerdd.cymru .

Cae Bryn Coed, Llan Ffestiniog

Pan sefydlwyd Gwelliannau Llan Ffestiniog yn 1977, y bwriad oedd creu grŵp i oruchwylio’r pentref mewn gwahanol ffyrdd ac yna daeth y prosiect o ddatblygu Cae Bryn Coed. Gofod arbennig o fewn y pentref yw Cae Bryn Coed gyda llwybrau cerdded o amgylch y safle, offer chwarae i blant, cae pêl droed a llawer mwy.

Paratoi’r tir ar gyfer y ddol blodau gwyllt

Yn ddiweddar gyda chymorth y Dref Werdd, mae’r grŵp wedi cynnal nifer o weithgareddau yno ar y cyd gyda Lee Oliver o Gadw Cymru’n Daclus sydd wedi rhoi arweiniad gwerthfawr i’r criw wrth greu dôl blodau gwyllt, mae’r gwirfoddolwyr wedi derbyn hyfforddiant o sut i ddefnyddio pladur er mwyn torri’r gwair mewn ffordd draddodiadol, adeiladu gwlâu uchel er mwyn tyfu llysiau a defnyddio’r safle i adeiladu blychau nythu i adar gyda chriw o bobl ifanc GISDA yn fwy diweddar.

Mae nifer o gynlluniau ar y gweill ar gyfer misoedd yr haf eleni, felly os oes diddordeb gennych i gymryd rhan neu wybod mwy, cysylltwch gydag ein Swyddog Amgylcheddol, Daniel Gwyn – daniel@drefwerdd.cymru .

Save

Save

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer