Ein Gwaith

Prosiect amgylcheddol cymunedol yw’r Dref Werdd a gafodd ei sefydlu’n wreiddiol o dan raglen Cymunedau’n Gyntaf nôl yn 2006. Ynghyd ag Antur Stiniog, cafodd Y Dref Werdd ei ddatblygu fel grŵp a fyddai’n gweithio i amddiffyn a chyfoethogi’r amgylchedd lleol ym Mro Ffestiniog gydag ystod eang o brosiectau.

Cymunedau’n Gyntaf oedd yn rhoi’r gefnogaeth ariannol ar gyfer prosiectau fel Y Dref Werdd er mwyn troi’r prosiect yn realiti. Ar ôl blynyddoedd o ddatblygu’r prosiect a oedd yn cynnwys diogelu afon leol, galluogi Blaenau Ffestiniog i ennill statws tref Masnach Deg, sefydlu partneriaethau i ofalu am barciau a mannau gwyrdd lleol, datblygu rhandiroedd a chlybiau ar ôl ysgol, profodd y prosiect i fod yn llwyddiant mawr.

Fel y daeth y rhaglen Cymunedau’n Gyntaf i ben yn 2011, ‘roedd yn rhaid meddwl am sut fyddai’r Dref Werdd yn parhau heb y gefnogaeth ac felly bu i’r prosiect gael ei sefydlu fel Cwmni Cyfyngedig trwy Warant a bu i Fwrdd o Gyfarwyddwyr gael eu penodi i gefnogi a sicrhau fod Y Dref Werdd yn goroesi. Penderfynwyd gwneud cais gan Gronfa Fawr y Loteri.

Gan adeiladu ar y gwersi a gafwyd yn ystod yr amser dan adain Cymunedau’n Gyntaf, bu i fynegiant o ddiddordeb gael ei wneud i’r gronfa Pobl a Llefydd gan y Loteri Fawr ar gyfer prosiect “Datblygu Tref Werdd Ddyfeisgar” ac yn dilyn hyn, derbyniwyd gwahoddiad i wneud cais llawn am nawdd.

Yn gynnar yn 2015, wedi gwaith caled y bwrdd o gyfarwyddwyr gwirfoddol gyda’r ymgynghori angenrheidiol ar gyfer gallu gwneud y cais, derbynwyd grant i ariannu tair blynedd o’r prosiect ac i ddatblygu prosiectau penodol ym Mro Ffestiniog.

Caiff y prosiect ei rannu i bedair rhan; ynni, gwastraff bwyd, yr amgylchedd a sgiliau –

Ynni

Ein nod yw cydweithio gyda hyd at 400 teulu dros y tair blynedd i leihau faint o ynni a ddefnyddir yn eu cartrefi ac i arbed arian iddynt yn defnyddio gwahanol dechnegau fel ffoil gwresogydd sydd yn taflu gwres yn ôl i’r ystafell, rhoi amseryddion cawodydd i leihau’r amser a dreulir yn y gawod, cyfnewid bylbiau ynni isel am fylbiau traddodiadol a darparu nadroedd atal-drafftiau am ddim i aelodau’r gymuned. Byddwn hefyd yn cefnogi ceisiadau’r rhai sydd yn gymwys i dderbyn gostyngiadau gan Lywodraeth Cymru fel y “Warm Home Discount” a chyfeiriadau i gynllun Nyth.

 

 

Sgiliau

Dros y tair blynedd ein nod yw y bydd 90 o unigolion wedi ennill hyfforddiant a chymwysterau gyda sgiliau cadwraeth fel walio cerrig sych, pladuro, creu dôl flodau gwyllt a llawer mwy ynghyd a datblygu sesiynau Cynefin a Chymuned i Blant sydd yn dysgu’r bobl ifanc am hanes, treftadaeth, bywyd gwyllt, archaeoleg, amgylchedd a llawer iawn mwy.

 

 

Yr Amgylchedd

Bydd y gwaith diogelu’r afonydd yn parhau gyda’r prosiect hwn gyda hyd at dair afon leol yn cael ei glirio o sbwriel dros y tair blynedd. Bydd y gwaith yn ymwneud â thaclo’r rhywogaethau ymledol sydd yn trechu’r afonydd fel Llysiau’r Dial, a chynnal sesiynnau addysgol i godi ymwybyddiaeth mewn ysgolion lleol. Anelwn i glirio o leiaf tri cynefin o Rhododendron Ponticum, hwn yn blanhigyn ymledol arall sydd yn yr ardal a bydd y gwaith yma yn cael ei wneud gan wirfoddolwyr a phartneriaid amrywiol yn cynnwys Cadwch Cymru’n Daclus. Byddwn hefyd yn datblygu man gwyrdd cymunedol dros y tair blynedd ond erbyn hyn mae tri safle gwahanol ar y gweill yn cynnwys man cyhoeddus Bryn Coed yn Llan Ffestiniog, man gwyrdd cymunedol Hafan Deg, Tanygrisiau a Gardd Bywyd Gwyllt cymunedol ger y rhandiroedd ar odre’r dref.

 

 

Gwastraff bwyd

Caiff y prosiect hwn ei anelu at deuluoedd i leihau gwastraff bwyd ac i annog mwy o ddefnydd i’r gwasanaeth bin brown gan y cyngor lleol. Byddwn hefyd yn hybu’r ymgyrch Caru Bwyd, Casáu Gwastraff gyda sefydliadau a grwpiau lleol.

 

Os hoffech chi fwy o wybodaeth, cysylltwch.

Save

Save

Save

Save

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer