Presgripsiynu Gwyrdd

 

 

Drwy weithio gyda’r Bwrdd Iechyd a phrosiectau/sefydliadau eraill fel y Ganolfan Waith, Barnados, GISDA, Tan y Maen, Cwmni Bro a Mantell Gwynedd, byddwn yn cynnig gwasanaeth a chyfleoedd i unigolion sy’n ymdrechu yn erbyn problemau iechyd meddwl i wella eu bywydau, iechyd a lles drwy dreulio amser allan yn yr awyr iach neu drwy eu cyfeirio at wasanaeth arall sy’n cynnig therapi awyr iach dros feddyginiaeth yn y man cyntaf.

Mae pwysau aruthrol ar Feddygon Teulu ym Mro Ffestiniog gyda bron i 5000 o gleifion wedi eu cofrestru i bob Meddyg llawn-amser.

Mae’r ffigwr yma’n sylweddol uwch na gweddill Gwynedd (1,400 i bob Meddyg Teulu) a gweddill Cymru (1,600 i bob Meddyg Teulu) – Asesiad Llesiant Gwynedd a Môn, 2016.

Amcanion Prosiect 2 : Presgripsiynu Gwyrdd
 • Gostwng y nifer o bobl sy’n ddibynnol ar bresgripsiynau meddygol yn eu brwydr yn erbyn iselder, pryder ac unigrwydd drwy ddangos iddynt y buddion o dreulio amser yn yr awyr agored i wella iechyd a llês.
 • Gostwng y costau a’r pwysau ar Feddygon Teulu a’r GIG.
 • Gwella iechyd meddwl ac ansawdd bywyd cyfranogwyr.
 • Ble nad yw’r Dref Werdd yn gallu ymgymhwyso anghenion yr unigolyn, sicrhau rhannu gwybodaeth gyda prosiectau / mudiadau eraill sydd yn gallu ymateb i’w anghenion.
 • Creu pecyn Presgripsiwn Gwyrdd sydd wedi ei deilwra ar gyfer yr unigolyn e.e. cydlynu gweithgareddau sy’n ymwneud â’i diddordebau er mwyn creu canlyniad cryf  a llwyddiannus.
Cyfleon i gynnwys:
 • Datblygu mannau gwyrdd cymunedol.
 • Grwpiau garddio.
 • Tyfu llysiau.
 • Grwpiau cerdded.
 • Grwpiau Cynefin a Chymuned.
 • Cyfleoedd gwirfoddoli.
 • Trafod a rhannu profiadau a sgiliau tra’n mwynhau’r awyr agored mewn lleoliadau naturiol, heddychol.
 • Grwpiau ymgyfeillio ar gyfer unigolion sy’n teimlo’n ynysig yn gymdeithasol.
 • Gweithgareddau grŵp cymunedol e.e. sesiynau casglu sbwriel, gwirfoddoli gyda sefydliadau eraill ym Mro Ffestiniog ayyb.

Beth yw eich barn?

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer