Cynefin a Chymuned i Blant

Dros yr Haf dwythaf roedd y Dref Werdd wedi cynnal sesiynau Cynefin a Chymuned i Blant gyda phobl ifanc y Fro. Fe drefnwyd sesiynau gydag arbenigwyr i gyflwyno’r plant gyda pwysigrwydd ein amgylchedd, hanes ein ardal a sut mae hynny wedi dylanwadu ar y Fro heddiw.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, datblygodd Antur Stinog Cyf gwrs ar gyfer oedolion a elwir yn ‘Cynefin a Chymuned’, cwrs sy’n edrych ar hanes, treftadaeth, bywyd gwyllt a’r amgylchedd yn ardal Bro Ffestiniog ag ardaloedd eraill Eryri. Dechreuodd Antur Stiniog hyfforddi pobl leol mewn gweithgareddau awyr agored amrywiol megis mynydda, cerdded Nordig a beicio, gyda’r gobaith fod cyfranogwyr Cynefin a Chymuned am ddefnyddio’r sgiliau a ddysgwyd yn y dyfodol.

Drwy ddefnyddio’r unigolion a fynychodd y gwreiddiol ‘Cynefin a Chymuned’ rydym yn creu ‘Cynefin a Chymuned i Blant lle byddai’r dysgwyr y sesiynau blaenorol drosglwyddo eu gwybodaeth i’r genhedlaeth nesaf.

Ein bwriad oedd i godi ymwybyddiaeth ymysg ieuenctid y Fro am yr amgylchedd maent wedi eu magu ynddo wrth gymysgu addysg gyda hwyl.

Cafwyd chwe sesiwn yn oll wrth ddechrau Mai diwethaf gyda thaith gerdded gyda Twm Elias i Landecwyn gan chwilio am bob math o fywyd gwyllt. Yn yr ail sesiwn fe wahoddwyd Iwan Cynfal i fynd a’r plant i ddringo am ddiwrnod gwerth chweil yng Nghwmorthin. Ar y 11eg o Fehefin aeth Catrin Roberts a Iona Price a’r plant i chwilota am fwyd gwyllt i’w coginio wedyn yn y ganolfan. Am y pedwerydd sesiwn euthum i warchodfa natur Gwaith Powdwr ym Mhenrhyndeudraeth gyda Megan Thorman a Hefin Hamer am Sesiwn o “Gwyllt Grefft” yn yr Haul. Fe wahoddwyd Hefin Hamer yn ôl eto am y pumed sesiwn ar gyfer tracio anifeiliaid a gwneud traciau gyda phlaster Paris a thracio anifeiliaid. I orffen Cynefin a Chymuned i Blant fe aeth Selwyn Williams a ni am daith hanes o’r Oes Dur, trwy hud a lledrith y Mabinogi i oes llech las y chwareli.

O ganlyniad i’r profiadau a cafwyd yn y sesiynau yma fe ennillwyd y Wobr ‘Discovery’ John Muir, cymhwyster sy’n cael ei adnabod ar hyd ledled y byd, gwobr sydd wedi’i henwi ar ol “Tad y Parciau Genedlaethol” yn yr UDA. Fel dilyniant i’r sesiynau yma mae’r Dref Werdd am gynnal mwy o sesiynau ar gyfer y flwyddyn 2017 er mwyn derbyn y wobr ‘Explorer’ sydd yn lwyddiant uwch.

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer