Ein Glannau Gwyllt

Fe ddechreuodd y prosiect yma’n 2016 mewn partneriaeth gyda Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.Image result for north wales wildlife trust

Bwriad y prosiect yma yw i ddatblygu sgilau ar gyfer yr ‘Economi Werdd’ newydd sydd yn arwain at thegwch cymdeithasol a lles well wrth leihau risgiau amgylcheddol a phrinder ecolegol. Caiff pobl ifanc eu hybu i ymgysylltu gyda’r ‘economi werdd’ ac wrth wneud hynny fyddynt yn meithrin hyder wrth iddynt derbyn cyfleoedd addysgol anffurfiol a fydd yn gwella eu datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol. Drwy gymryd rhan mewn gwaith ieuenctid, gall pobl ifanc derbyn mwy o reolaeth dros eu bywydau.

Mae prosiectau sy’n annog pobl ifanc i edrych â’r amgylchedd, yn chwarae rhan bwysig yn ein cymunedau ni ac mae’r prosiect yma’n galluogi’r cyfranogwyr i ymweld â’r arfordir a’i archwilio a’i astudio. Wrth gael profiadau cofiadwy, ac wrth gyfrannu tuag at y gymuned all y bobl ifanc deimlo rhyw fath o berchnogaeth drwy greu ryw deimlad o les a ffordd iachach o fyw.

Mae dirywiad ym mioamrywiaeth Cymru’n hysbys i bawb ac fe gredir bod cynnwys pobl ifanc i ofalu am eu hamgylchedd yn creu manteision i gynefinoedd a rhywogaethau lleol, gan ddangos sut gall pobl gael dylanwad cadarnhaol drwy weithrediad cadwraethol.

Cynllun tymor hir y prosiect yma fydd i helpu i gynyddu cydlyniant cymunedol mewn llawer o drefi ardraws Gogledd Cymru drwy annog pobl ifanc i fod yn stiwardiaid eu hamgylcheddau lleol. Wrth wneud hyn rydym yn gobeithio fydd yno ailgysylltiad rhwng cymunedau a gofodfeydd gwyllt.

Mae’r Dref Werdd yn trefnu sesiynau gyda Eurig Jones o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru er mwyn datblygu sgiliau’r cyfrangowyr.

  • Fydd yn cynnwys gweithgareddau awyr agored sy’n rhoi sylw hefyd i fywyd gwyllt, fel caiacio, canwio a snorcelu.
  • Hyfforddiant sgiliau ffurfiol.
  • Lleoliadau gwaith.
  • Gweithdai bywyd gwyllt.
  • Sesiynau addysg amgylcheddol.
  • Digwyddiadau a gweithgareddau bywyd gwyllt cymunedol.

Ar ddiwedd y sesiynau yma rydym yn targedu gwobr ‘Conservationist’ John Muir, tystysgrif sydd yn cael ei adnabod ar draws y byd.

 

Save

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer