Trechu Tlodi

 

 

Diffinniad y Joseph Rowntree Foundation o dlodi yw “…pan fo adnoddau person yn llawer llai na’i gofynion lleiaf, yn cynnwys yr angen i gymryd rhan mewn cymdeithas”.

Credai’r Dref Werdd y dylai strategaethau i drechu tlodi fod yn flaenoriaeth i bob mudiad cymunedol a bod gan bawb ei ran i chwarae mewn ymestyn allan i’r rhai mwyaf anghenus.

Gyda llawer mwy o deuluoedd yn gorfod poeni am sut i dalu’r rhent, cynhesu eu cartrefi neu os bydd bwyd ar y bwrdd i’w plant o un diwrnod i’r llall, mae’r Dref Werdd yn awyddus i gynnig gwasanaeth fyddai’n gwneud bywyd ychydig yn haws a chreu cymuned ddiogel a llewyrchus ble mae pawb yn teimlo’n werthfawr, hafal a gyda llais.

Amcanion Prosiect 1 : Trechu Tlodi
 • I ddarparu cyngor, arweiniad a cymorth i’r sawl sydd yn byw mewn tlodi yn ogystal â chyngor cyffredinol i bawb yn y gymuned.
 • Cyd-weithio gyda chynghorau lleol a chyrff cyhoeddus er mwyn sicrhau fod yr unigolion a theuluoedd yn derbyn yr holl help a sy’n bosib er mwyn dod a’i sefyllfa i ben.
 • Gwneud gwaith ymchwil ar gyfer pob sefyllfa e.e. gwiriadau budd-dal, cymorth i chwilio am dai, ceisiadau am swyddi, cyfeiriadau i gynllun Nyth am systemau gwresogi fforddiadwy, gostyngiadau cyflenwyr ynni ayyb.
 • Darparu cefnogaeth cadarn ar lwybrau unigolion i hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth parhaol – byddwn yn cynnig rhaglen cefnogaeth cynhwysfawr o lunio CV,  i chwilio am gyfleoedd gwaith, i deithio i gyfweliad a paratoi amdano – drwy ffocysu ar ddenu ‘NEETS’ (pobl sydd ddim mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant) i weithio hefo ni.
 • I rhoi cymorth i’r sawl sydd yn byw mewn tlodi er mwyn cyflawni eu potensial – adnabod eu sgiliau ac angerddau a chwilio am gyfleon sydd yn deilwredig i’w anghenion.
 • Cyfeirio cyfranogwyr i wasanaethau perthnasol eraill.
 • Taclo tlodi tanwydd a sicrhau fod ymarfer da am effeithlonrwydd ynni yn cael ei rannu yn y gymuned.
 • Sefydlu grwpiau lles sydd wedi eu hanelu at daclo unigrwydd, iselder a phryder sydd yng ngwraidd problemau tlodi llawer iawn o’r amser.
 • Gwella a rhannu sgiliau o fewn y gymuned.
 • Diogelu unigolion bregus.
 • Cryfhau unigolion, teuluoedd, y gymuned a’r economi leol.
 • Sicrhau fod neb wedi ei eithrio o wasanaethau – mynediad a chefnogaeth i ddefnyddio technoleg gwybodaeth, defnydd o ffôn ayyb.

Beth yw eich barn?

%d bloggers like this:
Symud i'r bar offer